Saker som vi har jobbet med i oktober, november

Brevene som vi sender til kommunen er tilgjengelig ved å gå inn på kommunens hjemmeside, gå helt ned i bunn og klikk på Teknisk saksarkiv og bruk søkemotoren på sak eller Asker Elveforum. Direkte link finner du også ved å gå inn på «Våre uttalelser».
Noen saker som vi har jobbet med fra midten av oktober til nå:

 • Innspill til saken Damveien 4 hvor vi mener at atkomst ikke kan legges via en ny bro over Blakstadelva (mellom Røykenveien og Bondivann). Brevet er også sendt til Statens vegvesen som har foreslått denne løsningen.
 • Kommentert Utbyggingsavtalen mellom Vestre Billingstad og kommunen – Neselva bør få et eget avsnitt.
 • Kommentert Bygningsrådets vedtak 1.11.17 om Vestre Billingstad (Kommunestyre vedtak i januar 2018) – 2 av 3 nye broer over Neselva (spesielt den nordre) kan ikke tilstrekkelig begrunnes i forhold til konsekvensene.
 • Kommunens Handlingsplanen på høring er kommentert med mange forslag. Kan ikke se spor i sakspapirene til Kommunestyremøtet 12.12, men håper likevel at forslag om tiltak vurderes i avdelingene.
 • Kommunedelplan Vann ble presentert for politikerne 30.11 – har lest og laget utkast til kommentarer. Frist rundt 20. jan.
 • Kommentert en byggesak pga blokkering av flomvei – Plan- og Bygg har snudd.
 • Møte med Tandberg om Heggedal Vest – foreslått forbedringer for vassdraget.
 • Deltatt på oppstartsmøte for graving og byggeaktivitetene på Elvehagen, Semsveien – diskutert viktige hensyn som må tas.
 • Deltatt på Miljødepartementet/Fylkesmannens befaring på skiskyteranlegget på Vestmarkseter – vi er opptatt av bedre informasjon om det skjer blyforurensing av bekken som ender i Neselva.
 • Har laget en samling med lovparagrafer og statlige/regionale føringer for beskyttelse og forvaltning av vassdrag – 13 sider! Den er sendt til Fylkesmannen og andre sentrale aktører og har bedt om tilbakemelding. Vanskelig å forstå hvorfor byggesaker ikke tar nødvendig hensyn når lovverket er så sterkt.
 • Jobbet sammen med Oslo elveforum og Bærum elveforum – det blir seminar 19.04.18 på CIENS, Forskningsenteret om Forvaltning av urbane vassdrag. Asker kommune vil bidra med innlegg og deltagelse.
 • Håper på en anledning til å møte ABBL om Bondilia – vi frykter at verdifull kantvegetasjon langs Bondivann langsomt blir borte slik som på Bondistranda.
 • Håper på et møte med NVE for å diskutere prinsipper rundt flytting elv og bygging av terskler.
 • Venter fremdeles på svar på klager som er sendt til Fylkesmannen: Biterud B3 angående vei/bekk (med skaden er allerede skjedd), Elvehagen (her starter graving nå), Vaskehallen og forbedringstiltak, Føyka (her er det fremdeles tid til endring av planen).
 • Sendte meldinger om store mengder slam fra Biterud B3 og har besøkt entreprenøren i anleggsbrakken.
 • Sendt melding om Elvehagens anleggsbrakker som er plassert i elvekanten i hensynsonen/flomsonen.
 • Samtaler med vegvesenet – bedt om informasjon fra vegvesenet om utbedringstiltak i Semsveien før krysset mot Gml Drammensvei.
 • Deltatt på seminarer og fagtreff (privat) –  nyttig for kompetansebygging og nettverksbygging.
 • Plukker søppel regelmessig langs noen strekk langs Askerelva – håper andre bidrar hvis turen går langs elver og bekker.
 • Deltok på Frivillighetskonferansen i Asker 26.11.17 – med presentasjon og stand.
 • Startet dialog med Røyken kommune