Innspill i Budstikka 12.09.17, side 3: Heggedal – En forsømt perle

Heggedal ligger vakkert ved Gjellumvannet og Kistefossdammen. Det største vassdraget i Asker og Nye Asker renner igjennom sentrum. Vann fra Vestmarka via Dikemark (Verkenselva) og vann fra Kjekstadmarka via Røyken (Skitthegga) møtes i sentrum og renner over Kistefossdemningen gjennom Røyken til Åros (Grodalselva).
Heggedal har en rik næringshistorie hvor vannkraften ble utnyttet med møller og sagbruk. Med nærhet til Spikkestadbanen kom etter hvert en mangfoldig industri. I dag – store planer som nytt viktig senter med en svært sentral beliggenhet i Nye Asker og nært toget.
Men Heggedal sentrum har vært «plaget» i mange år. Nye veier og parkeringsplasser er bygget – helt i elvekanten. Utfyllinger i det vakre Gjellumvannet og Kistefossdammen er utført, store gamle trær er hugget, jord og vegetasjon er fjernet i kantsonen. Sentrumstomten ligger brakk, men er planlagt med 450 parkeringsplasser og 140 leiligheter med innbyggertorg og næring. Kanskje begynner tiltakene i januar 2018. Kanskje blir det trivelig og brukbart om 5 år?
Asker Elveforum tok Heggedal sentrum som sin første sak i januar 2016 og beskrev i brev og presentasjoner mange grelle eksempler. Vi har purret på kommunen og Tandberg Eiendom for å komme i en dialog. Denne gangen tar vi saken opp i media siden brev og e-poster ikke har ført fram.
Noe kan og bør gjøres for å sikre respekt for det største vassdraget i Asker.
Ta vare på vassdraget – det gir også ett løft for Heggedal sentrum og et bedre tilbud for alle som bruker sentrum.
Reguleringsplanen fra 2010 viser flotte planer for park langs og i Kistefossdammen. I dag er det fremdeles en byggeplass. Utfyllingen, som skulle være park, er asfaltert for parkeringsplasser mens sentrumsutbyggingen pågår. Parkeringsplasser i vannkanten på en flott sydvendt plass som skal være et samlingssted for heggedølingene! Bord og benker er flyttet til en grushaug i veikanten!
Byggeprosjektet Sentrumstomten kan ikke legge beslag på fellesområdene i årevis. Asker Elveforum utfordrer Tandberg Eiendom til å finne midlertidige parkeringsplasser i utbyggingsfasen på egen tomt.
Området mellom sentrumstomten og jernbanestasjonen oppfatter vi blir ferdig utbygget først om 7-10 år, og da er det jo mulighet for å se på dagens planer på nytt. Bevaring av elva og kantsonene med planter og dyr, den blågrønne strukturen gjennom vekstområdene, som nasjonale og regionale føringer forventer, kan fremdeles oppnås ved en bedre plan og restaurering/rehabilitering.
Områdene for naturvern langs Skitthegga og utløpet av Gjellumvann i sentrum skal i henhold til reguleringsbestemmelsene skjøttes slik at det utvikles en artsrik og fleraldret vegetasjon. Men likevel opplever vi hogst, fjerning av busksjikt og store hauger med flis og en invasjon av fremmede arter. Om vinteren havner snøen i kantsonen/elven og brekker ned nye trær og busker. Parkeringsplassen er presset helt ut i kanten mot elven. Vannressurslovens krav om en kantvegetasjon som et levested for planter og dyr blir derfor ikke tatt hensyn til.
Kistefossdemningen skal rehabiliteres med start høsten 2018. Da blir Kistefossdammen nedtappet i ca. 1 år. Asker Elveforum har gitt innspill til planene og håper at det er mulig at nedtappingen ikke blir total. Men uansett vil nedtappingen ytterligere belaste naturmiljøet og lokalsamfunnet.
Kommunestyret debatterte 05.09.17 tiltak for å redusere plast og søppel på avveier. Mikroplast fra våre bildekk havner i vassdragene og havet når vei og parkeringsplass legges langs elv, vann og bekker.
Grodalselven som renner ut av Kistefossdammen, går over til å hete Åroselven ca. 3km nedstrøms, er lakseførende, og i dag Buskeruds eneste lakselv som ikke har parasitten gyrodactylus salaris. Det er særdeles viktig at elven ikke forurenses når den går gjennom Heggedal sentrum.
Asker Elveforum oppfordrer til ny gjennomgang av planer og tillatelser for å skape et godt miljø i Heggedal sentrum.
Unn Orstein
Styreleder Asker Elveforum
https://www.budstikka.no/debatt/heggedal/unn-orstein/en-forsomt-perle/s/5-55-538234#am-commentArea