Føyka-Elvelyplanen ble vedtatt i Kommunestyret 23.05 og klage er sendt 12.06.17

Asker Elveforums forståelse av Kommunestyrets diskusjon og beslutningen 23.05.17 var at saken skulle utsettes slik at oversendelsesforslaget fra Bygningsrådet kunne utredes. Vårt innspill i Budstikka 31.05.17 var basert på den forståelsen.  Ved annonsering 31.05.17 på kommunens internett side forstod vi at områdeplanen var vedtatt. Asker Elveforum har derfor benyttet klageretten og sendte inn en omfattende klage på saksbehandlingen. Hovedpunktene i klagen er:

  • Store mengder kantvegetasjon fjernes og nye kunstige elvebredder må lages ved flytting og bygging av terskler
  • Flytting av Askerelva ble ikke opplyst da saken ble lagt ut på høring samtidig som det sies at elv og bekk skal bevares og at de blågrønne strukturene er viktig
  • Henvendelser om dialogmøter ble ikke besvart og saksbehandlingen av kommentarer startet svært sent
  • Fylkesmannen og Fylkeskommunens kommentarer om Askerelva er verken nevnt i oppsummeringen eller tilsvaret
  • Hydrologirapportens anbefaling er ikke fulgt og ny hydrologirapport er nødvendig
  • Rambølls spesialistrapport som fraråder flytting av elv og bygging av terskler er ikke tatt til følge
  • Betongkanal for Drengsrudbekken er en foreldet og urealistisk løsning.
  • Flom/overvann bør bruke grøntområdene/torg og eventuelt veier i stedet for betongkanal med litt vann i bunnen
  • Det mangler søknad og tillatelse fra NVE/Fylkesmannen for tiltak i vassdrag
  • Notat ble lagt ved saken dagen før Kommunestyremøtet uten mulighet for kontradiksjon og diskusjon og behandlet Bygningsrådet vedtak svært lite konstruktivt

Asker Elveforum mener at bystruktur, utbygningspotensiale og økonomi blir positivt påvirket ved Bygningsrådets vedtak. Noen bygg må justeres i form og plassering og noen leiligheter må legges i høyden. Det er mer effektivt å bevare enn å gjenskape elver og bekker med økologisk miljø og grønnstruktur. I denne saken står ikke saken mellom miljøhensyn og økonomi – i denne saken kan miljø og økonomi dra i samme retning. Asker Elveforum mener at bygningsrådets overordnede føringer må formaliseres og ny grunneier må detaljregulere før byggestart.
Asker Elveforums Klage til Føyka-Elvely vedtak – Kommunestyret 23.05.17 – 12.06.17